fbpx
Meteen naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Adempro wordt georganiseerd door Ademruimte, CRKBO erkend opleidingsinstituut voor ademtraining.

Inschrijving

Invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft aan dat je akkoord gaat met de werkwijze, de voorwaarden zoals in dit document vermeld en de betalingsafspraken. Door de inschrijving voor een workshop, opleiding, training of evenement van Adempro ga je een overeenkomst aan voor de duur van de betreffende activiteit, zoals vermeld in de informatie en verklaar je je akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de informatie van de betreffende activiteit. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra dit ondertekende formulier en/of je betaling is ontvangen en de ontvangst daarvan is bevestigd door Adempro. De bevestiging ontvang je via de e-mail. Er geldt een bedenktijd van 14 werkdagen vanaf het moment van aanmelding. Binnen die termijn kan je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden door tijdig bericht aan Adempro te sturen. Als u tot inschrijving van een activiteit overgaat is de overeenkomst voor de totale duur van toepassing, tot aan het behalen van je eventuele certificaat, mocht dat van toepassing zijn.

Kosten

Kosten voor de betreffende activiteit zijn inclusief alle vooraf aangegeven contacturen en materialen, tenzij anders vermeld. Extra contacturen, materialen, eten en drinken zijn niet inbegrepen, tenzijn nadrukkelijk vermeld.

Cursusmateriaal

Indien gebruik wordt gemaakt van cursusmateriaal (geschreven, digitaal, audio en/of video), dat wordt dit gedurende de activiteit verstrekt door Adempro. Deze materialen zijn allen beschermd door de wet van copyright en behoren Adempro toe. Deze mogen niet worden gereproduceerd, digitaal of op andere wijze, of aan derden worden verstrekt zonder nadrukkelijke toestemming van Adempro.

Betaling

De volledige kosten van een activiteit zijn altijd vooraf inzichtelijk via de website van Adempro of worden vantevoren per e-mail kenbaar gemaakt. Deze dienen voldaan te worden middels een betaling via de website (iDeal) of in overleg op andere wijze.

In overleg met Adempro kan een betaling in termijnen plaatsvinden. In dat geval is je inschrijving definitief zodra de eerste van de drie betalingen is ontvangen.

Adempro garandeert dat je cursusgeld tijdens de activiteit niet wordt gewijzigd. Indien je niet aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Adempro toegang tot de training of activiteit tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien Adempro een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen kosten aangevuld met incasso- en bijkomende kosten. Je blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten. Adempro is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien de opleiding door een vordering enige tijd heeft stilgestaan, aanschaf van vernieuwd studiemateriaal komt voor jouw rekening.

Duur van de opleiding

De duur van een training, workshop of andere activiteit is van tevoren inzichtelijk kenbaar gemaakt in de informtie over de betreffende activiteit. Inclusief eventuele stages als die onderdeel daarvan zijn. Bij overmacht zal onderling gezocht worden naar een passende oplossing.

Certificering

Een certificaat van afronding zal worden verstrekt na volledige afronding van het gehele programma waarvoor is ingeschreven. Er geldt een aanwezigheidsplicht van 100%, tenzij anders overeengekomen/na evt overleg. Bij afwezigheid door ziekte/overmacht is een student zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de betreffende lesstof.

Annuleringsregeling

Bij afzeggen/annuleren is de annuleringsregeling van toepassing.

Klachtenprocedure

Adempro doet er uiteraard alles aan om fouten tijdens de opleiding en het lesmateriaal te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn meld dat dan het liefst zo spoedig mogelijk (binnen 7 dagen). Adempro zal alles in het werk stellen de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. We proberen klachten binnen 4 weken af te handelen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de student hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Voor klachten en of opmerkingen kan je de organisator (Adempro) telefonisch of per email bereiken. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door u betaalde lesgeld.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en bewaard (minimaal 5 jaar) door Adempro.

In het geval er in overleg met Adempro niet tot een bevredigende oplossing gekomen kan worden, kan je je richten tot de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Adempro is aangesloten bij KTNO en zodoende en ieder bij KTNO aangesloten instituut is automatisch gehouden aan de klachtenprocedure van KTNO. De volledige procedure inclusief is te vinden via https://ktno.nl/zorgverleners/klachtenregeling.

Aansprakelijkheid

Adempro, noch de Docenten van de opleiding, noch eventuele mentorcoaches, zijn aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname, verlies of diefstal. Deelname vindt op eigen risico plaats.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle informatie die door clienten, studenten, deelnemers, docenten verstrekt wordt vooraf of tijdens de opleiding is strikt vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld door Adempro en docenten en medewerkers in opdracht van Adempro. Deze zullen niet worden gedeeld met derden tenzij na nadrukkelijke toestemming van de direct betrokkenen en Adempro.

Bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens maken we je er op attent dat de door jou verstrekte gegevens zoals naam, adresgegevens en andere persoonlijke details onder stricte geheimhouding worden opgenomen in de administratie. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geldt er geen meldingsplicht voor deze gegevens. Adresgegevens worden alleen gebruikt om je te blijven informeren over de opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Adempro verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

Wijziging van voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Adempro worden gewijzigd. Adempro zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website.